Köpvillkor

Köpvillkoren avser försäljning till skolklasser, föreningar, lag eller dylikt och specificeras i ”Köpvillkor” nedan. 

Köpvillkor

Allmänt
Avtal träffas mellan KlassParmesan.se och återförsäljare (skolklasser, föreningar, lag eller dylikt) i och med försäljningsstart. Återförsäljarens syfte med försäljningen ska vara att tjäna pengar på vidareförsäljning av KlassParmesan.se:s produkter och denna förtjänst ska finansiera ett för gruppen gemensamt mål som i sin tur ska ha anknytning till och vara av nytta för återförsäljaren och dess deltagare. Exempel på ett mål som uppfyller dessa krav är en skolresa, ett träningsläger, en cup eller liknande. 100% av intäkterna ska oavkortat gå till att uppfylla gruppens gemensamma mål med försäljningen. 

Kund
KlassParmesan.se:s kund är den skola/klass, lag eller förening som ämnar tjäna pengar till ett visst ändamål. Varje kundgrupp ovan behöver utse en kontaktperson som i sin tur ansvarar för att villkoren specificerade på denna sida uppfylls. Kontaktpersonen i fråga måste ha direkt anknytning till kunden (anställd, ledare, förälder/målsman eller liknande) och ska vara minst 18 år gammal samt ej vara belastad med betalningsanmärkningar. Samtliga beställningar sammanställs av gruppens kontaktperson och denne ansvarar för att rätt antal produkter, motsvarande inkommande beställningar sammanställs och kommuniceras till KlassParmesan.se vid beställning. Alla beställningar sker skriftligen via mail till info@klassparmesan.se. 

Betalning
Faktura (PDF-faktura via mail) skickas först efter gruppen samlat ihop beställningar. Faktura ska vara KlassParmesan.se tillhanda inom 30 dagar. Vid försenad betalning gäller dröjsmålsränta enligt lag. Klassen/föreningen/laget och den person som gör beställningen, tillika gruppens kontaktperson, har delat juridiskt betalningsansvar gentemot KlassParmesan.se. 

Kundens förpliktelser
Kunden ansvarar för att sköta arbetet på ett ansvarsfullt sätt, enligt våra instruktioner, på ett etiskt och korrekt sätt. Kund förbinder sig att i egen regi driva försäljning av produkterna och kund får ej utbetala lön eller ersättning för arbete vare sig till gruppens medlemmar eller utstående. Inte heller ska KlassParmesan.se anses vara arbetsgivare till kund och därmed ska inte heller kund anses vara arbetstagare, kommissionär eller agent åt KlassParmesan.se.

Kunden ska sköta sitt arbete och säljande på så vis att vårt rykte bibehålls och/eller förstärks. Ni gör detta för att tjäna pengar till er klass, lag eller förening.

Referenser
KlassParmesan.se har rätt att använda er klass eller förening som referens efter avslutad försäljning, samt kontaktpersonens namn. Vi har dock inte rätt att använda bilder på er utan er tillåtelse. Om ni vill undantas från denna regel, skicka ett mejl till oss på info@klassparmesan.se så ser vi till att inte dela vidare något innehåll som relaterar till er grupp.

Eventuella fel
Om vi skulle skicka en felaktig leverans, t.ex. för få/för många produkter åtgärdar vi detta utan extra kostnader.

Vi ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier och andra händelser av Force Majeure-karaktär.

För kontakt gällande våra allmänna villkor och andra frågor relaterade till försäljning med gruppen. Kontakta oss på info@klassparmesan.se

Leverans
I de fall mottagaren inte är på plats för mottagande vid leveranstillfället lämnas varorna på lämplig plats tillgänglig för chauffören att nå i anslutning till uppgiven adress. Observera att försändelsen ofta levereras på pall med hjälp av palldragare vilket medför att ansvarig chaufför inte kan ta sig förbi nivåskillnader (t.ex. trappsteg) och ojämnt underlag (t.ex. grusad gång, kullersten). Ovan fall är exempel och anses inte som en uttömmande lista.

KlassParmesan.se ansvarar ej för eventuell förlust av varor samt varans hållbarhet då mottagaren inte varit hemma. Mottagaren godkänner i och med order att leverans sker med krav på kvittens eller underskrift från kund. Vill kunden att kvittens/underskrift inte ska krävas måste detta kommuniceras explicit av kund vid beställning och KlassParmesan ansvarar inte för extrakostnader som uppkommer ifall mottagaren inte finns på plats för att ta emot försändelsen. Finns beställare/mottagare inte på plats vid överenskommen plats/tidpunkt utan att beställaren explicit avsagt förfarande att kvittens/underskrift krävs debiteras beställaren för så kallad ”bom-körning”, se nedan. Vid leverans till arbetsplats lämnas försändelsen vid varumottagning eller, om möjligt, enligt mottagares önskemål/instruktioner. Mottagare har möjlighet att via telefonsamtal från transportbolaget aviseras ca 30 minuter innan leverans.

Samtliga produkter (parmesanost, olivolja & risotto) skickas med kylfrakt om inte annat avtalats med kund. Parmesanost är en kylvara medan olivolja & risotto efter frakt bör förvaras i rumstemperatur, gärna mörkt och torrt. Olivolja bör aldrig utsättas för temperaturer över normal rumstemperatur men varken smak, kvalitet eller hållbarhet påverkas negativt av att hanteras kylt. Därför levereras även olivolja kylt eftersom ”vanlig transport” innebär en risk för alltför hög temperatur, speciellt under varmt väder. När olivoljan levereras kommer den därför vara ”solidifierad”, och kristalliserad (vilket sker vid ca 10 grader Celsius). För att få den rinnande igen, förvara den helt enkelt i rumstemperatur. En olivolja som blir solid vid kyla betyder att den är av hög kvalitet! Läs mer från vår producent av olivolja här

Beställaren ansvarar för att samtliga lämnade leveransuppgifter är korrekta samt kompletta. Vid felaktig eller icke komplett information, som leder till försening eller utebliven leverans, står beställaren för kostnaden och ersätts ej av KlassParmesan.se. Beställaren debiteras även för både leverans och straffavgift vid en så kallad ”bom-körning” där chauffören inte kan leverera på grund av att mottagaren inte är på plats vid tidpunkten för leverans vid överenskommen tidpunkt. Leverans plus avgift kan variera från ca 750-1.500 kr ex moms. För att leveransadress skall betraktas som fullständig skall beställaren ange all information nödvändig för leverans. Om leveransuppgifter ej är fullständiga avsäger sig KlassParmesan.se ansvaret för att varorna levereras i tid.

KlassParmesan.se förbehåller sig rätten att kontakta mottagaren för verifiering av leveransuppgifter.

Under extrema väderförhållanden förbehåller sig KlassParmesan.se rätten att leverera på närmast lämpliga dag. Detta sker i sådana fall i samförstånd med mottagaren.

Vid tillfällen då KlassParmesan.se inte levererat varor i enlighet med överenskommelse, har kunden rätt att häva köpet.

Samtliga priser anges inklusive moms. Bedrägeri och falska beställningar polisanmäls.

Ångerrätt
Ångerrätt gäller vid varje tillfälle, då rådande, lagstiftning. Ångerrätt gäller för ej utnyttjad tjänst och måste meddelas KlassParmesan.se skriftligen minst sju (7) dagar innan tilltänkt leveransdatum.

I de fall kvalitet av varorna inte motsvarar beställarens förväntningar skall beställaren skriftligen meddela KlassParmesan.se vid tillfälle för leveransen för att få detta åtgärdat.

KlassParmesan.se följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.

Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)
KlassParmesan.se tillämpar enligt nedan ”ursäktligt avtalsbrott” (force majeure) i enlighet med § 10.2, avtalslagen.

(1) Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

(2) Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

(3) När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller § 5.7(2) och (3).

(4) Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelande om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

(5) Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.